Untis 2019

Geschwister-Scholl-Gymnasium   D-30827 Garbsen, Ludwigstr.4
Stundenplan 2018/2019 gltig ab 04.02.2019   Stand: 21.02.2019 17:48

22.2.2019 Freitag, Woche A
Nachrichten zum Tag
Abwesende Lehrer Ban (1-4), Bt (1-6), Br (7-8), Bz, Fm, Gd, G, Her (1-1), Her (4-4), H (1-3), K (1-6), Mb, Mir (1-2), Mir (5-6), Ra (1-6), Sh (1-6), Wei (1-3)
Abwesende Klassen 8d (1-4)
Blockierte Rume 50 (1-6), 50 (1-2), 50 (5-6), 52 (1-4), 57 (1-6), 57 (1-2), 57 (5-6), SaH (7-8)
**********************************************************************
Plan erstellt: Wt
Plan aktualisiert: Lz
**********************************************************************


NeuKlasse(n)StundeVertreterFach(Fach)Entfall(Lehrer)RaumVertretungs-TextVertr. von
5d Klasse 05d
 5d3 - 4LtDD Bt27  
6a Klasse 06a
 6a3 - 4MhSpSp MhSaHUB Ti 
7a Klasse 07a
 7a, 7b, 7c5 - 6KFFxK---  
 7a3OcMM H28  
7b Klasse 07b
 7a, 7b, 7c5 - 6KFFxK---  
7c Klasse 07c
 7a, 7b, 7c5 - 6KFFxK---  
 7c1NzMM H64  
 7c2KesMM H64  
8a Klasse 08a
 8b, 8a, 8c3BsLL Wei62Aufgaben Wei 
8b Klasse 08b
 8b3 - 4WrFF K25  
 8b, 8a, 8c3BsLL Wei62Aufgaben Wei 
8c Klasse 08c
 8b, 8a, 8c3BsLL Wei62Aufgaben Wei 
8d Klasse 08d
 8d1-4Ban   Ban52Workshop 
9b Klasse 09b
 9b1 - 2MirEExMir---  
9c Klasse 09c
 9c3 - 4LdKuKu Bz24  
9d Klasse 09d
 9d1 - 2GdKuKuxGd---  
10a Klasse 10a
 10a1 - 2WaPhPh WaAulaGedenktag 
         Geschwister-Scholl 
 10a3 - 4ShEkEk LtAulaGedenktag 
         Geschwister-Scholl 
 10a5 - 6MirEE MirAulaGedenktag 
         Geschwister-Scholl 
10b Klasse 10b
 10b5 - 6ShKuKu ShAulaGedenktag 
         Geschwister-Scholl 
 10b1 - 2LzMM LzAulaGedenktag 
         Geschwister-Scholl 
 10b3 - 4BtDD WrAulaGedenktag 
         Geschwister-Scholl 
10c Klasse 10c
 10c3 - 4ShKuKu ShAulaGedenktag 
         Geschwister-Scholl 
 10c1 - 2WrDD WrAulaGedenktag 
         Geschwister-Scholl 
 10c6ArPWPW ArAulaGedenktag 
         Geschwister-Scholl 
 10c5ArPWPW ArAulaGedenktag 
         Geschwister-Scholl 
10d Klasse 10d
 10d1 - 2ShKuKu ShAulaGedenktag 
         Geschwister-Scholl 
 10d5 - 6WaMM WaAulaGedenktag 
         Geschwister-Scholl 
11a Klasse 11a
 11a1 - 2LtEkEk LtAulaGedenktag 
         Geschwister-Scholl 
 11b, 11c, 11d, 11a3 - 4HueReeRe HuAulaGedenktag 
         Geschwister-Scholl 
 11b, 11c, 11d, 11a3 - 4StrkRekRe StrAulaGedenktag 
         Geschwister-Scholl 
 11b, 11a3 - 4SpaWNWN SpaAulaGedenktag 
         Geschwister-Scholl 
 11a5 - 6DTDD DTAulaGedenktag 
         Geschwister-Scholl 
11b Klasse 11b
 11b, 11c, 11d, 11a3 - 4HueReeRe HuAulaGedenktag 
         Geschwister-Scholl 
 11b, 11c, 11d, 11a3 - 4StrkRekRe StrAulaGedenktag 
         Geschwister-Scholl 
 11b, 11a3 - 4SpaWNWN SpaAulaGedenktag 
         Geschwister-Scholl 
 11b1 - 2KonBioBio KonAulaGedenktag 
         Geschwister-Scholl 
 11c, 11b3 - 4MdWNWN MdAulaGedenktag 
         Geschwister-Scholl 
 11b5 - 6SiEE SiAulaGedenktag 
         Geschwister-Scholl 
11c Klasse 11c
 11b, 11c, 11d, 11a3 - 4HueReeRe HuAulaGedenktag 
         Geschwister-Scholl 
 11b, 11c, 11d, 11a3 - 4StrkRekRe StrAulaGedenktag 
         Geschwister-Scholl 
 11c, 11b3 - 4MdWNWN MdAulaGedenktag 
         Geschwister-Scholl 
 11c6LtChCh LtAulaGedenktag 
         Geschwister-Scholl 
 11c5LtChCh LtAulaGedenktag 
         Geschwister-Scholl 
 11d, 11c4?WNWN LdAulaGedenktag 
         Geschwister-Scholl 
 11d, 11c3?WNWN LdAulaGedenktag 
         Geschwister-Scholl 
 11c2SzGeGe SzAulaGedenktag 
         Geschwister-Scholl 
 11c1SzGeGe SzAulaGedenktag 
         Geschwister-Scholl 
11d Klasse 11d
 11b, 11c, 11d, 11a3 - 4HueReeRe HuAulaGedenktag 
         Geschwister-Scholl 
 11b, 11c, 11d, 11a3 - 4StrkRekRe StrAulaGedenktag 
         Geschwister-Scholl 
 11d, 11c4?WNWN LdAulaGedenktag 
         Geschwister-Scholl 
 11d, 11c3?WNWN LdAulaGedenktag 
         Geschwister-Scholl 
 11d1 - 2RaPWPW MbAulaGedenktag 
         Geschwister-Scholl 
 11d5 - 6RgEE RgAulaGedenktag 
         Geschwister-Scholl 
12 Q2
 121 - 2BtDE36DE36xBt---  
 125 - 6BzKU42KU42xBz---  
 125 - 6MbDE32DE32xMb---  
x123 - 4KonCH33CH33 Kon58  

Periode5 22.2.2019 Stundenplan 2018-19 Periode 5

Untis Stundenplan Software